מיסוי רווחים תיאורטיים שלא נצמחו בפועל

1. רקע עובדתי


הנישומה היא חברה קבלנית שהתקשרה עם חברה אחרת ("קבלן המשנה") בהסכם לביצוע פרויקט בניה. עקב מערכת יחסים חריגה לכאורה שבין הנישומה לקבלן המשנה, הפרויקט הסתיים בהפסד ולא ברווח כמקובל.

 

2. השאלה המשפטית


האם היה על החברה להכיר בהכנסה כלשהי בגין רווח תיאורטי – פוטנציאלי שהיא הייתה עשויה להפיק כתוצאה מהפרויקט, אך היא לא הפיקה בפועל?


3. מסקנות


חוות הדעת הגיעה למסקנה לפיה אין להטיל מס על רווחים תיאורטיים אשר לא הופקו בפועל, בהתבסס בין היתר על ההוראות הרלוונטיות בפקודה, סקירת הפסיקה הקיימת בסוגיות דומות ושיקולים נוספים לרבות עקרון מס אמת, עקרון המימוש, הקריטריונים ל"מס טוב", עקרון הוודאות בדיני המס ועוד.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

* פרסום תמצית חוות-הדעת, נעשה תוך שמירה על חסיון פרטי הזיהוי של לקוחותינו. מטבע הדברים, התמציות המפורסמות אינן כוללות את כל נסיבות המקרה ועל אף שמדובר במסקנותהמבוססות על מיטב שיקול דעתנו המקצועי, יתכן כי עמדת רשויות המס תהיה שונה. אין לעשות שימוש באמור לעיל כתחליף לקבלת חוות-דעת פרטנית ממשרדנו.א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet