היעדר חבות מס בישראל של תושב חוזר ותיק הפועל באמצעות LLC

1. רקע עובדתי


הנישום הינו "תושב חוזר ותיק". בזמן היותו תושב חוץ, הקים הנישום חברת LLC אשר המשיכה לפעול גם לאחר חזרתו לישראל. הכנסות ה- LLC מיוחסות לנישום, והן נובעות משירותים אותם העניקה ה- LLC מחוץ לישראל.

 

2. השאלה המשפטית


מהי חבות המס של הנישום בישראל כתושב חוזר ותיק בגין הכנסות המועברות אליו מה- LLC?


3. מסקנות


חוות הדעת הגיעה למסקנה לפיה הכנסות ה- LLC המיוחסות לנישום אינן חייבות במס בישראל במשך תקופת הטבות המס להן זוכה תושב חוזר ותיק. עוד קבעה חוות הדעת כי הנישום פטור מחובת דיווח על הכנסות אלו במשך תקופת ההטבות הנ"ל. כל אלו התבססו בין היתר על ההוראות הרלוונטיות בפקודה, סקירת הפסיקה הקיימת בסוגיות דומות ושיקולים נוספים.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

* פרסום תמצית חוות-הדעת, נעשה תוך שמירה על חסיון פרטי הזיהוי של לקוחותינו. מטבע הדברים, התמציות המפורסמות אינן כוללות את כל נסיבות המקרה ועל אף שמדובר במסקנותהמבוססות על מיטב שיקול דעתנו המקצועי, יתכן כי עמדת רשויות המס תהיה שונה. אין לעשות שימוש באמור לעיל כתחליף לקבלת חוות-דעת פרטנית ממשרדנו.א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet