היעדר אירוע מס בגין מכירת נכס בלתי מוחשי בהעברת פעילות מחקר ופיתוח

1. רקע עובדתי


חברה אם תושבת חוץ החליטה להעביר את פעילות המחקר והפיתוח המתבצעת בחברה בת תושבת ישראל, לחברה תושבת חוץ אחרת אשר בבעלותה, ולהפסיק את פעילותה של החברה הבת בישראל. לחברה הבת הישראלית קניין רוחני, ומשולמים לה תמלוגים בגינו.

 

2. השאלה המשפטית


האם העברת פעילות המחקר והפיתוח לחברה האחרת והפסקת פעילות חברת הבת הישראלית עלולה להיחשב כמכירה רעיונית של הקניין הרוחני אשר בבעלות החברה הבת הישראלית?


3. מסקנות


חוות הדעת הגיעה למסקנה לפיה אין בהעברת פעילות המחקר והפיתוח ובהפסקת פעילות החברה הישראלית כדי להשפיע על הבעלות בקניין הרוחני, ומשכך אין כל אירוע מס של מכירת הקניין הרוחני. חוות הדעת התבססה בין היתר על ההוראות הרלוונטיות בחוקי המס והקניין הרוחני, סקירת הפסיקה הקיימת בסוגיות דומות ושיקולים נוספים.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

* פרסום תמצית חוות-הדעת, נעשה תוך שמירה על חסיון פרטי הזיהוי של לקוחותינו. מטבע הדברים, התמציות המפורסמות אינן כוללות את כל נסיבות המקרה ועל אף שמדובר במסקנותהמבוססות על מיטב שיקול דעתנו המקצועי, יתכן כי עמדת רשויות המס תהיה שונה. אין לעשות שימוש באמור לעיל כתחליף לקבלת חוות-דעת פרטנית ממשרדנו.א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet