היבטי מס הכנסה בפעילות בעלת אופי עסקי של ארגון מקצועי

1. רקע עובדתי
1.1. "A" הוא ארגון מקצועי כהגדרתו בסעיף 9(2א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 ("הפקודה").
1.2. "A" מממן את פעילותו באמצעות דמי חבר ומהכנסות מפעילויות עסקיות המשיקות לתחום הפעילות העיקרי.
1.3. "A" מעוניין להשקיע בפעילות חדשה ביחד עם גורם זר.

2. השאלה המשפטית
מהם היבטי המיסוי הרלבנטיים לפעילות החדשה, והאם פעילות זו תפגע במעמדו של "A" כארגון מקצועי?

3. מסקנות
3.1. חוות הדעת סקרה את הוראות סעיף 9(2א) לפקודה תוך התמקדות בהגדרת "ארגון מקצועי" ובפטור המוענק להכנסותיו, וקבעה כי הפעילות החדשה אינה צפויה לפגוע במעמדו של "A" כ"ארגון מקצועי" ובלבד שהפעילות תבוצע באחד מהמתווים שפורטו בחוות הדעת.
3.2.חוות הדעת סקרה מספר מתווים לביצוע הפעילות החדשה הן באמצעות "A" והן באמצעות חברות הנשלטות על ידו. המתווה האופטימאלי הציע פטור מלא ממס על הכנסות שינבעו ל-"A" מהפעילות החדשה, תוך שימור מקסימלאי על מעמדו של "A" כ"ארגון מקצועי" כהגדרתו בפקודה.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* פרסום תמצית חוות-הדעת, נעשה תוך שמירה על חסיון פרטי הזיהוי של לקוחותינו. מטבע הדברים, התמציות המפורסמות אינן כוללות את כל נסיבות המקרה ועל אף שמדובר במסקנות המבוססות על מיטב שיקול דעתנו המקצועי, יתכן כי עמדת רשויות המס תהיה שונה. אין לעשות שימוש באמור לעיל כתחליף לקבלת חוות-דעת פרטנית ממשרדנו.


א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet