היבטי מס בפרישת עובד

1. רקע עובדתי
1.1 "a" מחזיק במניות "ACo" בה הנו מכהן כמנהל שכיר.
1.2 במהלך התקופה בה החזיק "a" במניות "ACo", הועמדו על-ידו ערבויות אישיות לטובת "ACo" והלוואת בעלים ("הלוואת הבעלים").
1.3 בהתאם למאזן החברה לסוף שנת 20XX , לחברה גרעון בהון העצמי.
1.4 "a" נכה 100% ופטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961.
1.5 לאחרונה, עקב מצבו הבריאותי, ביקש "a" לפרוש מכל תפקידיו ב-"ACo".
1.6 במסגרת הסדר הפרישה שבין "a" ו-"ACo", הוסכם כי:
     1.6.1 "ACo" תפרע ל-"a" חלק מהלוואת הבעלים כאשר יתרת הלוואת הבעלים, תהפוך על פי זכות שניתנה ל--"ACo"  
     לשטר הון צמית בלתי-צמוד ושאינו נושא ריבית, אשר ייפרע במועד פירוק -"ACo".
     1.6.2 "a" ישוחרר מכל הערבויות האישיות שהעניק לטובת "ACo".
1.7 כחלק מהליך פרישתו של "a" מתפקידיו ב-"ACo", בשל מצבו הבריאותי, הודיע "a" ל-"ACo" על התפטרותו מדירקטוריון "ACo". כמו כן, הוסכם בין "ACo" ובין "a", כי מניות "a" ב-"ACo" תהפוכנה למניות נדחות, אשר לא תקננה לבעליהן כל זכות.

2. השאלות המשפטיות
2.1. מהם היבטי המיסוי והדיווח בכל הנוגע לפרעון חלק מהלוואת הבעלים והפיכת יתרת הלוואת הבעלים לשטר הון?
2.2. מהם היבטי המיסוי והדיווח בנוגע לשחרור "a" מערבויותיו לטובת "ACo"?
2.3. מהם היבטי המיסוי והדיווח בנוגע להפיכת מניותיו של הנישום בחברה למניות נידחות?

3.מסקנות
חוות הדעת סקרה, בין היתר, את לשון הפקודה, הספרות המשפטית, הפסיקה הישראלית והדין הזר לעניין היבטי המיסוי בפרישת עובד וקבעה:
3.1. לעניין הפירעון החלקי של הלוואת הבעלים והפיכת יתרת ההלוואה לשטר הון, כמו גם לעניין שחרור "a" מערבויותיו לטובת "ACo", נקבע כי פעולות אלו אינן מקימות ל-"a" חבות במס וחובת דיווח לרשויות המס בהתאם.
3.2. חוות הדעת הציגה פרשנות תכליתית להוראות הפקודה, על פיה הפיכת מניות "a" ממניות רגילות למניות נדחות אינה מהווה אירוע מס וזאת בהסתמך על פסיקת בית המשפט בנושא והעובדה ששינוי הזכויות במניות האמורות שינה את הרכב הזכויות בנכס מבלי לשנות את מהותו וככל הנראה גם לא את שוויו הכלכלי. על כן, חוות הדעת קבעה כי לא קמה ל-"a" חבות במס או חובת דיווח לרשויות המס בגין שינוי הזכויות במניות והפיכתן למניות נדחות.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* פרסום תמצית חוות-הדעת, נעשה תוך שמירה על חסיון פרטי הזיהוי של לקוחותינו. מטבע הדברים, התמציות המפורסמות אינן כוללות את כל נסיבות המקרה ועל אף שמדובר במסקנות המבוססות על מיטב שיקול דעתנו המקצועי, יתכן כי עמדת רשויות המס תהיה שונה. אין לעשות שימוש באמור לעיל כתחליף לקבלת חוות-דעת פרטנית ממשרדנו.


א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet