התרה בניכוי של הלוואה שלא נפרעה

1. רקע עובדתי
1.1. "ACo", חברה תושבת ישראל מוחזקת בבעלות מלאה של בני משפחה ("המשפחה").
1.2. "ACo" מחזיקה במישרין ובעקיפין באמצעות המשפחה במספר חברות בישראל וברחבי העולם (ביחד "הקבוצה").
1.3. "ACo" פועלת בשלושה מוקדים כדלקמן:
1.3.1.""ACo שותפה בשותפויות המחזיקות בבתי אבות סיעודיים ("השותפויות").
1.3.2. מתן הלוואות, כאשר מרבית ההלוואות ניתנות לחברות קשורות ל- "ACo".
1.3.3. את עודפי המזומנים שלה, "ACo" משקיעה בשוק ניירות הערך, באמצעות בתי-השקעות.
1.4. מרבית ההלוואות שנותנת "ACo" ניתנות לחברות-אחיות או חברות קשורות כך שבפועל משמשת "ACo" כ"בנק" של הקבוצה. ההלוואות נושאות ריבית ובמרבית המקרים מוחזרת קרן ההלוואה כעבור חמש שנים. ההלוואות מהוות כשליש ממאזנה של "ACo".
1.5. בשנת 20XX נתנה "ACo" הלוואה ("ההלוואה"), נושאת ריבית שנתית בשיעור של %X לחברה קשורה תושבת מדינה "Y" (להלן: "BCo")
1.6. בעת מתן ההלוואה, נראה היה ל-"ACo", כי "BCo" מהווה השקעה אטרקטיבית וכדאית, אולם לאור שינוי לרעה במצבה הפיננסי של "BCo" התברר ל-"ACo" כי פרעון ההלוואה כלל אינו ודאי ועל כן, במאזני "ACo" לשנת 20XX ניתן ביאור המסביר כי קיים חשש לאי פרעון ההלוואה.
1.7. למרות בקשות חוזרות ונשנות מצד "ACo"  כי  "BCo" תעביר לידיה את דוחותיה הכספיים כמו גם נתונים כספיים אחרים, "BCo" איננה מעבירה לה את המסמכים האמורים. 

2. השאלה המשפטית
האם ניתן להתיר את יתרת ההלוואה בניכוי בקביעת הכנסתה החייבת של "ACo"?

3. מסקנות
חוות הדעת סקרה את העקרונות הכלליים החלים על ניכוי הוצאות בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961 ("הפקודה"), עמדת רשויות המס בישראל, פסיקת בתי המשפט בישראל ובאנגליה ודעות מלומדים בנושא וקבעה כי יש מקום להתיר את יתרת ההלוואה שלא נפרעה בניכוי בשנת המס בה נתברר כי "BCo" אינה יכולה להשיבה, מאחר ואי פרעון ההלוואה אינו הוצאה הונית היוצרת ל-"ACo" נכס כלשהו ולאור היות "ACo" מעין גוף פיננסי שעיסוקו במתן הלוואות לחברות הקבוצה. בנסיבות אלה מדובר בהוצאה רגילה שמטרתה שמירה על הקיים הכרוכה בתהליך הפקת ההכנסה של "ACo".
בנוסף, הציעה חוות הדעת פרשנות, המבוססת של פסיקת בית המשפט בישראל, על פיה, גם אם יקבע שמתן הלוואות על ידי "ACo" אינו עומד במבחני הפסיקה ל"עסק", ניתן יהיה להתיר את ההלוואה בניכוי בשנת המס בה נתברר כי אין ביכולת "BCo" לפורעה.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* פרסום תמצית חוות-הדעת, נעשה תוך שמירה על חסיון פרטי הזיהוי של לקוחותינו. מטבע הדברים, התמציות המפורסמות אינן כוללות את כל נסיבות המקרה ועל אף שמדובר במסקנות המבוססות על מיטב שיקול דעתנו המקצועי, יתכן כי עמדת רשויות המס תהיה שונה. אין לעשות שימוש באמור לעיל כתחליף לקבלת חוות-דעת פרטנית ממשרדנו.


א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet