היבטי מיסוי במימוש רווחים ראויים לחלוקה

1. רקע עובדתי 

1.1 חברה "א" הוקמה בשנת 1975 ומניותיה מוחזקות על-ידי בעלת מניות יחידה ("A"). בחברה א' רווחים ראויים לחלוקה, כהגדרתם בסעיף 94ב' לפקודה, אשר נצברו לפני ה-1 בינואר 2003 ("המועד הקובע"). 

1.2 חברה "ב" הוקמה בשנת 1974 ומניותיה מוחזקות כיום על-ידי "א" ועל-ידי יחיד ("B"), הנשוי ל-"A". בחברה "ב" רווחים ראויים לחלוקה, כהגדרתם בסעיף 94ב' לפקודה, אשר נצברו לפני המועד הקובע.

1.3 מניות "א" הוחזקו על-ידי "A" עד לשנת 1989, בה העבירה חלק ממניותיה לילדיה. במהלך שנת 2000, הועברו כלל ההחזקות במניות "ב" ו"א" מ-"B" ו-"A" בהתאמה, לילדיהם. בעוד מניות "ב" הוחזרו ל-"B" לפני המועד הקובע, הוחזרו מניות "א" ל-"A" בשנת 2006, לאחר המועד הקובע. כל ההעברות נעשו בפטור ממס, בהתאם להוראות סעיף 97(א)(5) לפקודה. 

1.4 ביום 15.3.2006, העניקה "א" הלוואה למר "C", בנם של "B" ו "A" ("ההלוואה"). "C" פורע את ההלוואה בהתאם להסכם ההלוואה ובמועדים קבועים. ההלוואה נושאת ריבית והצמדה, בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודה.


2. השאלה המשפטית
מהם היבטי המס במשיכת רווחים ראויים לחלוקה מ-"א" ומ-"ב"?


3. סיכום חוות-הדעת

3.1 לאחרונה נוספה לסעיף 125ב' לפקודה הוראת שעה לשנים 2009-2010 ("הוראת השעה"), המאפשרת, בתנאים מסויימים, ליהנות מהטבת המס המוקנית לרווחים ראויים לחלוקה, מבלי שיהיה צורך במכירת מניות או בפירוק החברה שבה נצברו הרווחים.  

3.2 שיעור המס המופחת החל על רווחים ראויים לחלוקה, בהתאם להוראות סעיף 94ב(א)(2) לפקודה ולהוראת השעה בסעיף 125ב לפקודה, מותנה בכך שמניות החברה שבשלהן ניתנת ההטבה, נרכשו לפני המועד הקובע. 

3.3 יום הרכישה של מניות יהיה המועד בו הועברו המניות בפעם האחרונה שלא במתנה ובענייננו, לפני המועד הקובע.

3.4 מכירת מניות "א" בעסקה בין צדדים קשורים או פירוק החברה, עלולים להיות חשופים לטענות שונות מצד רשויות המס וביניהן טענת עסקה מלאכותית או התערבות בשווי העסקה. 

3.5 הדרך המומלצת למימוש הטבות המס הגלומות ברווחים ראויים לחלוקה הצבורים ב-"א" וב-"ב", הינה ניצול הוראת השעה. בדרך זו ייהנו "B" ו-"A" הן ממס בשיעור של 12% על הדיבידנד, בכפוף לתנאים מסויימים והן מביצוע הליך פשוט ביחס למכירת מניות או פירוק חברה. מניות "ב" מוחזקות בחלקן על-ידי "א", שהינה חברה בע"מ (להבדיל מיחיד) ולכן, לכאורה, אינה זכאית להקלת המס שבהוראת השעה. חוות-הדעת מציעה מתווה, שבאמצעותו ניתן יהיה ליהנות מהטבת המס, גם במבנה החזקות זה.

3.6 לאחר ניצול הטבת המס במשיכת הרווחים ראויים לחלוקה, יוכלו ההורים להעביר את הכספים במתנה ל-"C", על-מנת שזה יעשה בהם שימוש לפירעון ההלוואה. 


א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet