חלוקת דיבידנד מרווחי אקוויטי בחברה משפחתית

1. העובדות

1.1 חברת "א" ("החברה") הוקמה והחלה לפעול בסוף שנות ה-90. כל מניות החברה מוחזקות על-ידי "A", יחיד תושב ישראל.

1.2 החברה מחזיקה ב- 100% ממניות חברה "ב", וב- 45.5% ממניות חברת "ג".

1.3 החל מתחילת שנות ה-2000, נחשבת החברה ל"חברה משפחתית", כהגדרתה בסעיף 64א' לפקודה.

1.4 השקעת החברה ב-"ב" מנוהלת בדוחות הכספיים של החברה, הערוכים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, על-פי שיטת השווי המאזני. בהתאם לדוחות אלה, נוצרו לחברה רווחי אקוויטי, כתוצאה מהחזקתה בחברה "ב".2. השאלה המשפטית
מהי חבות המס של "A", במקרה של חלוקת דיבידנד מהחברה, שמקורו ברווחי אקוויטי שנצברו לאחר היות החברה "חברה משפחתית"?3. מסקנות

1.5 מסקירת הוראות דיני המס ודיני החברות, ככל שאלה עוסקים בנושא הנדון ומניתוח הפסיקה, הספרות המשפטית הרלבנטית, פרשנות רשות המיסים וכללי החשבונאות המקובלים, הגענו בחוות-דעתנו זו למסקנה, לפיה ניתן לחלק את רווחי האקוויטי של החברה כדיבידנד וכי לאור הוראות סעיף 64א(א)(1) לפקודה, דיבידנד זה אינו חייב בניכוי מס במקור על-ידי החברה המשלמת ואילו בעלי המניות מקבלי הדיבידנד, אינם חייבים בגין דיבידנד זה בכל מס נוסף. 

1.6 לדעתנו, פרשנות זו מביאה להגשמת תכלית משטר המס החל על חברות משפחתיות כפי שנקבע בפקודה, מה גם שפרשנות לפיה רווחי אקווטי אינם באים בגדר הכנסתה של החברה לעניין סעיף 64א(א)(1) לפקודה ובהתאם, מיסוי הרווחים עם חלוקתם כדיבידנד, מובילה למיסוי כפול, שכן הסכום ימוסה בראשונה, עת יחולק הדיבידנד מרווחי האקוויטי של החברה ובשנית, עת יחולקו רווחי "ב", המהווים את רווחי האקוויטי, לידי החברה, לאור הוראות סעיף 125ב(3) לפקודה.

1.7 קביעתנו זו נסתמכה, בין היתר, על העובדה שהחברה מחזיקה ב-100% ממניותיה של "ב" וכי בחלוקת רווחי האקוויטי כדיבידנד, אין פגיעה ב"כרית הבטחון" של הנושים, כמו גם על העובדה ששיטת "השווי המאזני" מבוססת כנורמה חשבונאית מחייבת בישראל, משמע, יתרת עודפים הכוללת גם רווחי אקוויטי, עונה להגדרת הרווחים כמשמעותם בסעיף 302 לחוק החברות, מהם ניתן לבצע חלוקה. לכן, ניתן לומר, כי כלכלית, מהווים רווחי האקוויטי בידיה של החברה הכנסה ועל כן, חל עליהם האמור בסעיף 64א(א)(1) לפקודה. 

1.8 מהעובדה שהמחוקק בחר להוציא את רווחי האקוויטי מגדר המונח "הכנסה" בסעיפים שונים בפקודה ובחר שלא לעשות כך בנוגע לדיבידנד המחולק על-ידי חברה משפחתית, אנו למדים, כי כוונתו היתה כי רווחים אלה יהוו חלק מהכנסת החברה המשפחתית. 


א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet