מס הכנסה

היעדר אירוע מס בגין מכירת נכס בלתי מוחשי בהעברת פעילות מחקר ופיתוח

האם העברת פעילות המחקר והפיתוח לחברה האחרת והפסקת פעילות חברת הבת הישראלית עלולה להיחשב כמכירה רעיונית של הקניין הרוחני אשר בבעלות החברה הבת הישראלית?


להרחבה

היעדר חבות מס בישראל של תושב חוזר ותיק הפועל באמצעות LLC

מהי חבות המס בישראל של הנישום בישראל כתושב חוזר ותיק בגין הכנסות המועברות אליו מה- LLC?
להרחבה

מיסוי רווחים תיאורטיים שלא נצמחו בפועל

האם היה על החברה להכיר בהכנסה כלשהי בגין רווח תיאורטי – פוטנציאלי שהיא הייתה עשויה להפיק, אך היא לא הפיקה בפועל?
להרחבה

ניכוי פחת מואץ בגין בנייני בתי חרושת

האם חברה זכאית לכפל שיעורי פחת בגין נכסים המושכרים לחברות הפועלות בענפי התעשייה, התעשייה הקלה וההייטק?
להרחבה

השתחררות הרשות מהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק-דין

האם רשאי פקיד השומה לחזור בו מהסכם שחתם עם הנישום וקיבל תוקף של פסק דין בנסיבות בהם התברר כי הנישום זכאי לקבל סכומי כסף המיוחסים לשנות ההסכם וכאשר בהסכם נקבע במפורש כי הוא מהווה סילוק סופי ומוחלט של המס המגיע בגין שנים אלו. 
להרחבה

חלוקת דיבידנד מרווחי אקוויטי בחברה משפחתית

מהי חבות המס בחלוקת דיבידנד מחברה משפחתית שמקורו ברווחי חברות מוחזקות שהוכרו על ידי החברה המשפחתית בהתאם לשיטת השווי המאזני. 
להרחבה

מיסוי אופציות לעובדים

מהו מתווה המס האופטימלי לצורך הקצאת אופציות לעובדים. 
להרחבה

רישום חוזר של נכסים בעקבות הליך גירושין

מהם היבטי המיסוי בישראל החלים על רישום חוזר של נכסים על שם הנישום בעקבות הליך גירושין. 
להרחבה

הנדון: היבטי מיסוי ישראליים - Reverse Split

יבטי המיסוי בישראל הנוגעים לשינוי במבנה ההון של חברה ישראלית המוחזקת על ידי חברה זרה במטרה לשמור על אחוזי ההחזקה של מייסדי החברה. 
להרחבה

יחוס הכנסות בין בני זוג

האם רשאים בני זוג לבקש להחיל את הוראות החישוב הנפרד על הכנסות האשה ממשכורת ואילו על יתר הכנסות האשה ממשלח ידה יחולו הוראות החישוב המאוחד. 
להרחבה

סיווג תקבול בגין ויתור על זכות

מהו סיווגו הנכון לצרכי מס של תקבול שניתן לנישום כפיצוי בתמורה לויתור על זכאותו לתוכנית אופציות. 
להרחבה

היבטי מיסוי בהחזקת ומכירת נכסי קניין רוחני

הנישומים פועלים במשותף כיזמים בתחום האינטרנט. במסגרת פעילותם מחזיקים הנישומים במספר נכסי קניין רוחני. מהם היבטי המס במימוש אחד המיזמים בהם היו הנישומים מעורבים
להרחבה

מענקים לעובדים - היבטי מיסוי

סיווגם לצרכי מס של מענקים שקיבלו עובדים שנקלעו למצוקה בעקבות קנסות שהושתו עליהם, כמתנה פטורה ממס להבדיל מהכנסת עבודה או הכנסה אחרת. 
להרחבה

ניכוי הוצאות משפטיות להגנה על נכסים עסקיים במסגרת הליך גירושין

האם יש להתיר בניכוי הוצאות משפטיות שהוצאו על ידי האשה במסגרת הליך גירושין במטרה להגן על נכסי חברה ושותפות שהוחזקו על ידה
להרחבה

הנדון: מכירה חוזרת של מניות באוצר – היבטי מיסוי

הטיפול הנכון לצרכי מס במכירה חוזרת של מניות באוצר זהה לטיפול בהנפקת מניות ואין חובה להכיר ברווח הון בנסיבות העניין.
להרחבה

הנדון: מיסוי דמי-תיווך

בחינת היבטי מס הכנסה ומע"מ בגין דמי תיווך שהתקבלו בידי מלכ"ר. 
להרחבה

חבות המס בגין פיצוי שהתקבל במסגרת הסדר פשרה

סיווג הפיצוי כרווח הון בגין חיסולו או עיקורו של מקור הכנסה
להרחבה

היבטי מיסוי במימוש רווחים ראויים לחלוקה

משיכת רווחים ראויים לחלוקה בהתאם להוראת השעה שנוספה לסעיף 125ב' לפקודה במבנה החזקות תוך התייחסות למקרה של משיכת הרווחים גם מחברה נכדה.
להרחבה

התרה בניכוי של הלוואה שלא נפרעה

האם ניתן להתיר בניכוי יתרת הלוואה שלא נפרעה בחישוב הכנסתה החייבת של הנישומה?
להרחבה

היבטי מס בפרישת עובד

מהם היבטי המיסוי והדיווח בכל הנוגע לפרעון חלקי של הלוואת הבעלים והפיכת היתרה לשטר הון? מהם היבטי המיסוי והדיווח בנוגע לשחרור בעלים מערבויותיו לטובת החברה שבבעלותו? מהם היבטי המיסוי והדיווח בנוגע לשינוי סיווג מניות?
להרחבה

היבטי מס הכנסה בפעילות בעלת אופי עסקי של ארגון מקצועי

מהם היבטי המיסוי בישראל בגין פעילות חדשה של "ארגון מקצועי" כהגדרתו בסעיף 9(2א) לפקודה?
להרחבה


א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet