מיסוי בינלואמי

אי-חבות במס בגין ויתור של חברה תושבת חוץ על מניותיה של חברה זרה

האם חברה תושבת חוץ המוותרת על אחזקותיה בחברה תושבת חוץ אחרת כנגד החזר הלוואת בעלים חייבת במס, כאשר לחברה האחרת אחזקות בחברה תושבת ישראל לה זכויות העשויות להיחשב כזכויות מקרקעין
להרחבה

בחינת תושבות יחיד לצרכי מס

בחינת תושבות יחיד לצרכי מס
להרחבה

קיזוז הפסדים מירידת ערך קרקעות בחו"ל כנגד הכנסה בישראל

קיזוז הפסדים מירידת ערך קרקעות בחו"ל כנגד הכנסה בישראל
להרחבה

בחינת תושבות וחבות במס בישראל של יחיד

בחינת מקום המושב לצורכי מס, בהתבסס על מבחן "מרכז החיים"; האפשרות להפריד בין בני-זוג לצורך קביעת מקום המושב לצרכים פיסקליים; בחינת מתווה פעילות אפשרי מחוץ לישראל
להרחבה

היבטי מיסוי במכירת מניות חברה זרה המוחזקות ע"י שותפות זרה שבעלי הזכויות בה תושבי ישראל

מהם היבטי המיסוי בישראל במכירת מניות חברה תושבת חוץ על ידי שותפות זרה שאחד השותפים בה תושב ישראל? האם בנסיבות המקרה חלות ההטבות המוענקות ל"תושבים חוזרים" בגין רווח ההון שהופק במכירת המניות?
להרחבה

בחינת מקום מושב לצרכי מס

בחינת מקום המושב של יחיד לצרכי מס בהתבסס על מבחן "מרכז החיים" וחובות הדיווח החלות על היחיד לרשויות המס בישראל
להרחבה


א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet