מיסוי נכסי דלא ניידי

החזקת דירה בנאמנות להבטחת פירעון הלוואה

תחולת הוראות הפטור הקבוע בסעיף 69 לחוק מיסוי מקרקעין על הסדר נאמנות בעל-פה שהועלה על הכתב לאחר מכן ובנסיבות בהן לא נמסרה במועד הודעה על הנאמנות. 
להרחבה

חבות שותפות רשומה במס שבח

האם שותפות רשומה נחשבת כבעלת אישיות משפטית נפרדת לעניין חוק מיסוי מקרקעין ומהו מתווה המס המומלץ לצורך מכירת קרקע המוחזקת על ידי השותפות מאז 1960. 
להרחבה

זכאות לפטור ממס בגין מכירת דירת מגורים מזכה

בדיקת התאמת הנכס להגדרת "דירת מגורים מזכה" שבחוק מיסוי מקרקעין. 
להרחבה

מיסוי רווח במכירת אופציה ייחודית על-ידי תושב-חוץ

האם הרווח במכירת זכות לרכישת זכות במקרקעין בידי חברה תושבת-חוץ, חייבת במס בישראל
להרחבה

מכירת בית-מגורים בפטור ממס

מהו מתווה עסקת מכירת דירת-מגורים אופטימלי 
להרחבה

הסבת התחייבויות מכוח הסכם קומבינציה

מהו המתווה אשר יביא לתוצאות המס האופטימליות במסגרתו תיטול חברה את התחייבויותיה של חברה אחרת במסגרת עסקת קומבינציה
להרחבה


א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet